Miód

Nazwa żywności – pełna nazwa rodzaju i odmiany miodu np. miód nektarowy lipowy, miód nektarowy akacjowy, miód nektarowy gryczany, miód nektarowy wielokwiatowy, miód nektarowo-spadziowy, miód spadziowy ze spadzi liściastej, miód spadziowy ze spadzi iglastej,

Ilość netto żywności – ilość netto może być poprzedzona wyrażeniem: "masa netto" lub "zawartość netto". Masę netto podaje się w miligramach (mg), gramach (g) lub kilogramach (kg) z użyciem czcionki, której wysokość wynosi minimum: 2 mm - dla produktu o masie do 50 g; 3 mm - dla produktu o masie powyżej 50 g do 200 g; 4 mm – dla produktu o masie powyżej 200 g do 1000 g; 6 mm - dla produktu o masie powyżej 1 kg. Podając masę netto nie uwzględnia się tolerancji (±),

Data minimalnej trwałości – datę poprzedza sformułowanie: „Najlepiej spożyć przed …” – gdy data zawiera oznaczenie dnia lub „Najlepiej spożyć przed końcem …” – w innych przypadkach. Tym sformułowaniom towarzyszy sama data, albo odesłanie  do  miejsca,  gdzie  data  jest  podana w etykietowaniu (np. patrz wieczko). Data składa się z dnia, miesiąca i roku, w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie, np. „12-05-2018”,

Warunki przechowywania – podaje się zaraz pod datą minimalnej trwałości,

Dane producenta – imię, nazwisko oraz adres,

Nazwa państwa pochodzenia – np. „Polska”.

Dodatkowe wymagania dla wszystkich produktów (nazwa żywności oraz masa netto muszą znajdować się w jednym polu widzenia, tj. na jednej stronie opakowania. Nazwę żywności, datę minimalnej trwałości, warunki przechowywania oraz dane producenta podaje się w sposób zapewniający wyraźną czytelność, z użyciem znaków o rozmiarze czcionki, której wysokość małej litery, wynosi co najmniej 1,2 mm, a w przypadku małych opakowań, których największa powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm2 - co najmniej 0,9 mm)