Dane Osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą przy al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa/ Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków. Inspektorem ochrony danych w GIJHARS jest Pan Przemysław Rzodkiewicz, a w WIJHARS jest Hubert Ryz dostępny odpowiednio pod adresami mail: inspektorodo@ijhars.gov.pl oraz iodo@wijharskrakow.pl do których można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach ochrony danych osobowych w GIJHARS lub w WIJHARS.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadań inspekcji wynikających z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. 

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być uprawnione z mocy prawa instytucje i jednostki administracji publicznej. 

Pani/Pana dane będą przechowywane prze okres wynikający z odpowiednich przepisów prawnych w celu zapewnienia realizacji postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowych.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

Ponadto informuję, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w przypadku organów publicznych, przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. w przypadkach, gdy:
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.